Wuhan-China : Public Transportation : Metro

Metro Line 4 Time Table

Source: www.whrt.gov.cn

Metro line 4 time table for working days (Monday to Friday)

Station

To Wuhan Railway Station

To Wuchang Railway Station

First

Last

First

Last

Wuchang Railway Station

6:00:00

22:30:00

——

——

Meiyuanxiaoqu

6:02:14

22:32:14

6:02:25

23:00:20

Zhongnan Rd

6:04:46

22:34:46

6:00:00

22:57:55

Hongshan Sq

6:07:08

22:37:08

6:04:53

22:55:31

Chuhe Hanjie

6:09:27

22:39:27

6:02:28

22:53:06

Qingyuzui

6:00:00

22:41:51

6:00:00

22:50:38

Dongting

6:02:13

22:44:04

6:04:23

22:48:25

Yuejiazui

6:04:20

22:46:11

6:02:15

22:46:17

Tieji Rd

6:06:36

22:48:27

6:00:00

22:44:02

Luojiagang

6:08:59

22:50:50

6:04:36

22:41:40

Yuanlin Rd

6:11:16

22:53:07

6:02:23

22:39:22

Renhe Rd

6:00:00

22:55:30

6:00:00

22:36:54

Gongye Fourth Rd

6:02:37

22:58:07

6:04:16

22:34:16

Yangchunhu

6:04:55

23:00:25

6:01:58

22:31:58

Wuhan Railway Station

——

——

6:00:00

22:30:00

Metro line 4 time table for weekend

Station

To Wuhan Railway Station

To Wuchang Railway Station

First

Last

First

Last

Wuchang Railway Station

6:30:00

22:30:00

——

——

Meiyuanxiaoqu

6:32:14

22:32:14

6:32:25

23:00:20

Zhongnan Rd

6:34:46

22:34:46

6:30:00

22:57:55

Hongshan Sq

6:30:00

22:37:08

6:34:53

22:55:31

Chuhe Hanjie

6:32:14

22:39:27

6:32:28

22:53:06

Qingyuzui

6:34:33

22:41:51

6:30:00

22:50:38

Dongting

6:36:41

22:44:04

6:34:23

22:48:25

Yuejiazui

6:38:43

22:46:11

6:32:15

22:46:17

Tieji Rd

6:30:00

22:48:27

6:30:00

22:44:02

Luojiagang

6:32:18

22:50:50

6:34:36

22:41:40

Yuanlin Rd

6:34:30

22:53:07

6:32:23

22:39:22

Renhe Rd

6:36:53

22:55:30

6:30:00

22:36:54

Gongye Fourth Rd

6:39:30

22:58:07

6:34:16

22:34:16

Yangchunhu

6:41:48

23:00:25

6:31:58

22:31:58

Wuhan Railway Station

——

——

6:30:00

22:30:00