Wuhan-China : Travel

By Car to Wuhan

Wuhan has advanced road system connecting main cities of China.

There are 5 China's national expressways crossing to Wuhan:

G4: From Bejing to Shijiazhuang, Zhengzhou to Wuhan, and then to Changsha, Guangzhou and Hongkong.

G42: From Shanghai, Nanjing, Heifei, Wuhan, Chongqing to Chengdu.

G45: From Daqing, Beijing, Wuhan to Guangzhou. The total length is 3550 km.

G50: From Shanghai, Wuhan to Chongqing. The total length is 1786 km.

G70: From Fuzhou, Nanchang, Wuhan, Xi'an to Yinchuan.

There are another 4 China's national way crossing to Wuhan:

106: From Beijing to Guangzhou. Total length is 2466 km.

107: From Beijing to Shenzhen

316: From Fuzhou to Lanzhou.

318: From Shanghai to Tibet.